بازدید مدیرکل و کارشناسان کانون خراسان جنوبی از پروژه‌های عمرانی مراکز شماره ۴ و یک بیرجند

مدیر کل کانون خراسان جنوبی به همراه جمعی از کارشناسان اداره کل کانون خراسان جنوبی از پروژه‌ی در حال احداث کانون شماره چهار و همچنین بهسازی و ایمن سازی کانون شماره یک و فراگیر شهرستان بیرجند بازدید کردند.