بازگشایی دو مرکز فرهنگی هنری کانون تهران

مراکز فرهنگی‌هنری شماره‌ ۱۲ و ۳۵ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران پس از تعمیر، تجهیز و نوسازی روز ۱۴ آبان ۱۳۹۸ با حضور امیرحسین آزادی‌وفا معاون توسعه و مدیریت منابع کانون بازگشایی شد.