افزایش شناخت کودکان و نوجوان برای پیشگیری از اعتیاد ضروری است

مدیر کل کانون استان همدان در دومین جلسه کمیته فرهنگی پیشگیری از اعتیاد بر افزایش شناخت کودکان و نوجوانان برای پیشگیری از اعتیاد تاکید کرد.